The Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
Xi'an, Shaanxi, China
by Li Shujuan - Click images to enlarge

Gallery D-E

 
N. 'Da Feng'

 
N. 'Da Jin'

N. 'Dahe Lian' >


 
N. 'Dan Sajin'

 
N. 'Dan Xiuqiu'

 
N. 'Danfeng Chaoyang'
     


N. 'Dasajin'

 
N. 'Dian E Zhuang'

 
N. 'Die Lian Hua'

   
N. 'Dongfang Mingzhu'
     

 
N. 'Dongfang Yu Xiao'

 
N. 'Duli'

 
N. 'Echeng Honglian'

Galleries A-C | D-E | F-G | H-J | K-S | T-X | Y-Z

The Breathtaking Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

List by Plant Type with links to images | Profile - Li Shujian

WGI ONLINE Journal Table of Contents
Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening