The Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
Xi'an, Shaanxi, China
by Li Shujuan - Click images to enlarge


  Gallery H-J


N. 'Hong Denglong'


N. 'Hong Lou'

 
N. 'Hong Yun Die Ying'


N. 'Hongtai Lian'
   


N. 'Hong Wanlian'

 
N. 'Hongqianye'

 
N. 'Hongwa Lian'

 
N. 'Hongwanwan'

 
N. 'Huang Ying'
     


N. 'Huangli'


N. 'Huoju'

 
N. 'Jian Wu'


N. 'Jin Hehuan'


N. 'Ju Bo'

 
N. 'Jiaorong Sahbian'

 


N. 'Jianxiang Zhuangshi'
 


N. 'Jing Ji Yihao'

Galleries A-C | D-E | F-G | H-J | K-S | T-X | Y-Z

The Breathtaking Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

List by Plant Type with links to images | Profile - Li Shujian

WGI ONLINE Journal Table of Contents
Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening