The Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
Xi'an, Shaanxi, China
by Li Shujuan - Click images to enlarge

Gallery T-X

 
N. 'Tangzhaotisi Lian'

 
N. 'Tao Hong Su Ye'
     

 
N. 'Tiangao Yundan'

 
N. 'Tianshan Bitai'

 
N. 'Wawalian'

 
N. 'Weishan Honglian'

 
N. 'Wuchai Yuxia'

 
N. 'Xi Ying Men'
     


N. 'Xiantao'

 
N. 'Xiao Feng Liang Yue'

 
N. 'Xiao Foshou'

 
N. 'Xiao Mei'

 
N. 'Xiaoqu'
     


N. 'Xiaosajin'

 
N. 'Xinghua Chunyu'

Galleries A-C | D-E | F-G
H-J | K-S | T-X | Y-Z


N. 'Xixiaoyankai'

The Breathtaking Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

List by Plant Type with links to images | Profile - Li Shujian

WGI ONLINE Journal Table of Contents
Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening