The Spectacular Nelumbo Collection of
Xi'an Botanical Garden

List by Plant Type
using the taxonomy of Qicho Wang & Xinyan Zhang in "Lotus Flower Cultivars in China", 2005

by Li Shujuan
Click images to enlarge

1. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Few-petalled group, Red-lotus form 
N. 'Dahe Lian', 'Echeng Honglian', 'Jianxiang Zhuangshi', 'Qingling Honglian', 'Weishan Honglian', 'Yimeng Honglian'


N. 'Aohan Lian'
2. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Few-petalled group, Pink-lotus form 
N. 'Aohan Lian', 'Fenhonglian'
3. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Few-petalled group, Versicolor-lotus form
N. 'Dan Sajin', 'Dian E Zhuang'
4. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Double-petalled group, Red-lotus form
N. 'Chunbulao', 'Fei Hong', 'Guangchang Lian', 'Hong Lou', 'Hongqianye', 'Hongwanwan', 'Tangzhaotisi Lian'


N. 'Hongqianye'
5. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Double-petalled group, Pink-lotus form
N. 'Fenqianye' 1, 'Fenqianye' 2, 'Fozuo Lian', 'Yinhong Qianye' 1, 'Yinhong Qianye' 2
6. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Double-petalled group, White-lotus form
N. 'Bai Qianye', 'Bai Shaoyao Lian', 'Baiwanwan', 'Bi Lian'
7. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Double-petalled group, Versicolor-lotus form
N. 'Dasajin', 'Xiaosajin' 1, 'Xiaosajin' 2
8. Chinese lotus species constitution, Large plant type, Duplicate-petalled group, Red-lotus form
N. 'Hongtai Lian'
9. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Few-petalled group, Red-lotus form
N. 'Duli', 'Manao Hong', 'Xiao Foshou', 'Yanyangtian'


N. 'Meihong Chuantai'
10. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Few-petalled group, Pink-lotus form
N. 'Fenwalian', 'Meihong Chuantai', 'Nishangqu', 'Xixiaoyankai' 1, 'Xixiaoyankai' 2

11. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Few-petalled group, White-lotus form - N. 'Wawalian'
12. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Few-petalled group, Versicolor-lotus form - N. 'Feng Qing Lian'
13. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Semidouble-petalled group, Red-lotus form - N. 'Antou Hong', 'Hongwa Lian', 'Xi Ying Men'


N. 'Kuihua Xiangyang' 
14. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Semidouble-petalled group, Pink-lotus form 
N. 'Guangmang Wanzhang', 'Kuihua Xiangyang', 'Xiao Mei', 'Youyi', 'Zhugguang'
15. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Semidouble-petalled group, White-lotus form 
N. 'Yingguang', 'Yipeng Xue'


N. 'Bi Luo Liu Hong'
16. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Double-petalled group, Red-lotus form
N. 'Bi Luo Liu Hong', 'FenMian Taohua', 'Hong Denglong', 'Hong Wanlian', 'Huoju', 'Manjianghong', 'Qian Dui jin', 'Tao Hong Su Ye', 'Yan Xia', 'Yimeng Chunse', 'Zhuoshang Lian', 'Zi Yu Lian'
17. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Double-petalled group, Pink-lotus form
N. 'Chai Tou Feng', 'Chongban Bayi Lian', 'Cuiwei Xi Zhao', 'Da Feng', 'Dongfang Yu Xiao', 'Fen Xia', 'Jiaorong Sahbian', 'Ju Bo', 'Pingshan Furong', 'Qiu Shui Chang Tian', 'Shuangchenyue', 'Xiao Feng Liang Yue', 'Xinghua Chunyu', 'Yan Xinzhuang', 'Yun Teng Xia Wei' 1, 'Yun Teng Xia Wei' 2, 'Zhao Yun'
18. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Double-petalled group, White-lotus form
N. 'Baixue Gongzhu', 'Chang'e Ben Yue', 'Mudan Xianzi', 'Tiangao Yundan', 'Tianshan Bitai'
19. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Double-petalled group, Versicolor-lotus form
N. 'Da Jin', 'Fei Yun Qianye', 'Sai Fozuo', 'Sai Jin'


N. 'Sai Jin'
20. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Duplicate-petalled group, Red-lotus form  
N. 'Dan Xiuqiu', 'Lü Fang Han Zhu', 'Wuchai Yuxia', 'Yanzhi Lu', 'Zhan Hongtu',
'Zui Chun'

21 Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Duplicate-petalled group, Pink-lotus form - N. 'Dongfang Mingzhu' 1, 'Dongfang Mingzhu' 2, 'Shui Meiren', 'Xiantao', 'Xiaoqu'
22. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Duplicate-petalled group, White-lotus form - N. 'Yu Wan' 1, 'Yu Wan' 2
23. Chinese lotus species constitution, Medium-small plant type, Duplicate-petalled group, Versicolor-lotus form - N. 'Hong Yun Die Ying', 'Luo Xia' 1, 'Luo Xia' 2
24. Sino-American hybrids species constitution, Large plant type, Few-petalled group, Yellow-lotus form
N. ' Jian Wu'


N. 'Youyi Mudan Lian'
25. Sino-American hybrids species constitution, Large plant type, Double-petalled group, Yellow-lotus form  
N. 'Youyi Mudan Lian'
26. Sino-American hybrids species constitution, Medium-small plant type, Few-petalled group, Versicolor-lotus form
N. 'Danfeng Chaoyang', 'Feng Wu' 1, 'Feng Wu' 2, 'Yu foshou'
27. Sino-American hybrids species constitution, Medium-small plant type, Semidouble-petalled group, White-lotus form 
N. 'Huang Ying'


N. 'Jin Hehuan' 
28. Sino-American hybrids species constitution, Medium-small plant type, Semidouble-petalled group, Yellow-lotus form 
N. 'Huangli' 1, 'Huangli' 2, 'Jin Hehuan', 'Jing Ji Yihao', 'Qiu Cui'
29. Sino-American hybrids species constitution, Medium-small plant type, Semidouble-petalled group, Versicolor-lotus form 
N. 'Chun Xiao', 'Die Lian Hua'


N. 'Yao Hua'
30. Sino-American hybrids species constitution, Medium-small plant type, Double-petalled group, Versicolor-lotus form  
N. 'Fen Dai', 'Yao Hua'

The Nelumbo Collection of Xi'an Botanical Garden
and How They Grow It

Gallery (Alphabetical) Complete (800 K)
For shorter download
Galleries A-C | D-E | F-G | H-J | K-S | T-X | Y-Z

Profile - Li Shujuan


WGI ONLINE Journal Table of Contents

Water Gardeners International
Home | Join WGI | Members' Exclusive | Gateway to Water Gardening